Rabat -15% z kodem MAMA15
Wpisując w koszyku kod MAMA15 otrzymacie -15% rabatu w dn 24-26.05
Koniec promocji za
dzień
godziny
minuty
30 dni na zwrot
darmowy zwrot w paczkomacie
darmowa wysyłka 3-5 dni roboczych

Polityka Prywatności

 POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO SALME.PL   SPIS TREŚCI:

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.     PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

3.     CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.     ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.     PROFILOWANIE  W SKLEPIE INTERNETOWYM

6.     PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

7.     COOKIES  W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

8.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.         Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.

1.2.         Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest MARCELINA KAJFASZ prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FIRMA HANDLOWA MARCELINA KAJFASZ wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: Bachowice, ul. Dębowa Boczna 2, 34-116 Spytkowice; i adres do doręczeń: Rychwałd, ul. Krakowska 7, 34-322 Gilowice, NIP 5512636502, REGON 381158237, adres poczty elektronicznej: kontakt@salme.pl, numer telefonu: 535735096 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3.         Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4.         Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

1.5.         Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.6.         Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

1.7.         Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2.    PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1.         Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.2.         Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3.    CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1.         Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora.

3.2.         Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

  Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania danych Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy   Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej. Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży Produktów   Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora   Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyrażenia opinii   Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Prowadzenie ksiąg podatkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze   Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej). Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora   Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat). Korzystanie ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu Internetowego Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata). Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie Internetowym Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Sklepu Internetowego i zwiększenia sprzedaży Produktów Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).

4.    ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1.         Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2.         Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a w przypadku innych państw, że przekazanie odbywać się będzie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Administrator zapewnia, że osoba, której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4.3.         Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

4.4.         Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

4.4.1.      przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi. 4.4.2.      podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta. 4.4.3.      dostawcy systemu ankiet opiniujących – w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących. 4.4.4.      dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności. 4.4.5.      dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności. 4.4.6.      dostawcy umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu społecznościowego) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym również: 4.4.6.1.      Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na stronie Sklepu Internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).

5.    PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.1.         Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

5.2.         Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

5.3.         Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

5.4.         Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6.    PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

6.1.         Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

6.2.         Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.3.         Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.4.         Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5.         Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6.6.         W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

7.    COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

7.1.         Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m. in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2.         Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Sklepu internetowego można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:

Ze względu na ich dostawcę: 1)   własne (tworzone przez stronę Sklepu Internetowego Administratora) oraz 2)   należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator) Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego: 1)   sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się ze Sklepu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz 2)   stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia) Ze względu na cel ich stosowania: 1) niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Sklepu Internetowego), 2) funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony Sklepu Internetowego do preferencji osoby odwiedzającej stronę), 3) analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony Sklepu Internetowego), 4) marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od strony Sklepu Internetowego, takich jak portale społecznościowe)  

7.3.         Administratmoże przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących konkretnych celach:

Cele stosowanie plików Cookies w Sklepie Internetowym Administratora identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne) zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (pliki Cookies niezbędne) zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne) dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego (pliki Cookies analityczne i wydajnościowe) remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)

7.4.         Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Sklepu Internetowego jest możliwe w następujący sposób:

W przeglądarce Chrome: (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”. W przeglądarce Firefox: (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”, (3) kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi” W przeglądarce Internet Explorer: (1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”, (3) przejdź do zakładki „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl pliki” W przeglądarce Opera: (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”. w przeglądarce Safari: (1) kliknij menu „Preferencje”, (2) przejdź do zakładki „Prywatność”, (3) kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn” Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie: https://www.cookiemetrix.com/ lub:  https://www.cookie-checker.com/

7.5.         Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

7.6.         Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

7.7.         Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepu Internetowego i analizie ruchu w Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7.8.         Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.         Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

Uwaga wstępna – niniejsza polityka prywatności została przygotowana pod kątem wymogów informacyjnych wynikających z unijnego rozporządzenia RODO. Zachęcamy do dokładnej lektury całości, co pozwoli Państwu lepiej poznać prawa i obowiązki wynikające z nowych przepisów.   Rozporządzenie RODO weszło w życie 25 maja 2018 r.. Jednym z elementów dostosowania do RODO jest polityka prywatności sklepu internetowego. Poza polityką konieczne jest jednak wdrożenie pozostałych wymogów wynikających z RODO. W razie potrzeby otrzymania szerszego wsparcia w zakresie wdrożenia RODO w Państwa firmie prosimy o kontakt i przygotujemy odrębną ofertę w tym zakresie.   Zalecamy także lekturę poniższych poradników, które w przystępny sposób wprowadzają w zagadnienia związane z RODO i obowiązkami firm w tym zakresie:   https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/wp-content/uploads/2018/05/przewodnik-msp-rodo-2018.pdf https://www.uodo.gov.pl/pl/p/poradniki https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/file/12866 https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator W tym punkcie wskazane są najważniejsze zasady dotyczące przetwarzania danych zgodnie z RODO – zasady te trzeba mieć na uwadze określając np. ilość zbieranych danych, czy okres ich przetwarzania.   W tabeli przedstawiliśmy standardowe dla sklepu internetowego cele, podstawy i okresy przetwarzanych danych.     Prosimy jednak o ich dokładne przejrzenie i informację zwrotną w razie zauważenia różnic w stosunku do Państwa sklepu internetowego (np. dodatkowy cel lub inny okres przetwarzania danych). Następnie wprowadzimy te zmiany. Jest to bardzo istotne dla spełnienia w sposób prawidłowy obowiązków informacyjnych zgodnie z RODO.     Proszę pamiętać o zasadach przetwarzania danych zgodnie z RODO wskazanych w pkt 1.5 polityki prywatności – nie możemy np. zbierać większej ilości danych niż jest to faktycznie konieczne, ani przechowywać ich przez okres dłuższy niż jest to faktycznie niezbędne dla realizacji danego celu przetwarzania danych. Zalecana jest także bieżąca kontrola i przegląd wskazanych tutaj informacji ze zmianami w sklepie internetowym. W wypadku przetwarzania danych w celach marketingowych (poza marketingiem bezpośrednim, o którym mowa wyżej) konieczne jest uzyskanie na to wyraźnej i dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dlatego zalecamy dodanie (jeżeli jeszcze go nie ma) na stronie sklepu internetowego fakultatywnego checkboxa do zaznaczenia – w miejscu, w którym dane te będą zbierane do tego celu oraz obligatoryjnego dotyczącego potwierdzenia zapoznania się z polityką prywatności.   Poniżej przykładowa treść klauzuli zgody – przygotowaliśmy skróconą wersję klauzuli z odesłaniem do polityki prywatności w pozostałym zakresie. Uzupełnieniem jest konieczność potwierdzenia zapoznania się z polityką prywatności. Jest to rozwiązanie bardziej pragmatyczne, ale musimy zaznaczyć, że istnieje ryzyko uznania takiej skróconej klauzuli za nie w pełni zgodną z RODO (przynajmniej na obecnym etapie stosowania przepisów trudno jednoznacznie wykluczyć takie ryzyko). Alternatywą jest jednak sformułowanie klauzuli, która będzie zawierała od razu w swojej treści wszelkie wymagane przez RODO informacje z art. 13, a to oznaczałoby konieczność jej co najmniej kilkukrotnego wydłużenia. Co istotne, obowiązki informacyjne należy wykonywać w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem – stąd zaproponowana przez nas skrócona klauzula.   Proszę uzupełnić żółte pola oraz podlinkować politykę prywatności w treści checkboxa w podkreślonych miejscach.   Na stronie powinny być zamieszczone oba poniższe checkboxy:       OBOWIĄZKOWY   [   ] „Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności sklepu internetowego.     FAKULTATYWNY     [   ] „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, adres email) przez Sprzedawcę (tutaj należy podać imię i nazwisko / nazwę oraz adres Sprzedawcy) w celu marketingowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach zawartych w polityce prywatności sklepu internetowego. Dane osobowe w sklepie internetowym przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką przed wyrażeniem zgody.”           Proszę pamiętać, że w zależności od Państwa umowy z firmą zbierającą opinie konieczne może być uzyskiwanie od klientów wyraźnej zgody na przekazanie ich danych do portali takich jak np. Ceneo/Opineo. W takim wypadku zgodę można uzyskiwać na przykład poprzez utworzenie odpowiedniego odrębnego checkboxa (prosimy o weryfikację w tym zakresie i w razie potrzeby dodanie checkboxa). Udzielenie zgody w tym zakresie nie jest konieczne do realizacji umowy sprzedaży stąd zgoda powinna być dobrowolna.   Zalecamy w tym zakresie dodatkową konsultację z firmą zbierającą opinie i poproszenie jej o wytyczne w zakresie zgodnego z prawem zbierania i przekazywania im danych osobowych Państwa klientów w celu wyrażenia opinii. W polityce prywatności przyjęliśmy bezpieczniejszą wersję, czyli przekazywanie danych na podstawie uprzednio uzyskanej zgody – w razie różnic w tym zakresie prosimy o informację.     Poniżej przykładowa treść klauzuli zgody – przygotowaliśmy skróconą wersję klauzuli z odesłaniem do polityki prywatności danego serwisu w pozostałym zakresie. Uzupełnieniem jest konieczność potwierdzenia zapoznania się z polityką prywatności. Jest to rozwiązanie bardziej pragmatyczne, ale musimy zaznaczyć, że istnieje ryzyko uznania takiej skróconej klauzuli za nie w pełni zgodną z RODO (przynajmniej na obecnym etapie stosowania przepisów trudno jednoznacznie wykluczyć takie ryzyko). Alternatywą jest jednak sformułowanie klauzuli, która będzie zawierała od razu w swojej treści wszelkie wymagane przez RODO informacje z art. 13, a to oznaczałoby konieczność jej co najmniej kilkukrotnego wydłużenia. Co istotne, obowiązki informacyjne należy wykonywać w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem – stąd zaproponowana przez nas skrócona klauzula.     Proszę uzupełnić żółte pola oraz podlinkować politykę prywatności danego serwisu (np. Opineo/Ceneo) w treści checkboxa w podkreślonych miejscach.     „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, adres email) przez serwis (tutaj należy podać dane np. Opineo/Ceneo) w celu przesłania mi zaproszenia do wyrażenia opinii o zakupie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach zawartych w polityce prywatności serwisu. Dane osobowe w serwisie internetowym przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności serwisu . Zachęcamy do zapoznania się z polityką przed wyrażeniem zgody” Ten cel przetwarzania danych dotyczy sytuacji, w której przetwarzany w ramach sklepu internetowego lub powiązanych z nim narzędzi dane osób odwiedzających samą stronę sklepu internetowego – przykładowe dane to numer IP, dane o lokalizacji, dane o źródle, z którego weszła na stronę sklepu dana osoba. Obecnie bezpiecznie przyjmuje się szerokie rozumienie danych osobowych – w tym wypadku także te dane mogą być uznane za dane osobowe, co z kolei powoduje, że mamy dodatkowy cel ich przetwarzania. Nie jest on związany bezpośrednio z zakupami, bo dana osoba nie musi zrobić u nas zakupów, czy zakładać konta.           Wpisaliśmy tutaj okres przetwarzania danych przez okres przedawnienia naszych roszczeń. Aczkolwiek jeżeli mają Państwo możliwość szybszego usuwania tych danych, to zalecamy skrócenie tego okresu np. do roku. Podobnie jak wyżej - ten cel przetwarzania danych dotyczy sytuacji, w której przetwarzany w ramach sklepu internetowego lub powiązanych z nim narzędzi dane osób odwiedzających samą stronę sklepu internetowego – przykładowe dane to numer IP, dane o lokalizacji, dane o źródle, z którego weszła na stronę sklepu dana osoba. Obecnie bezpiecznie przyjmuje się szerokie rozumienie danych osobowych – w tym wypadku także te dane mogą być uznane za dane osobowe, co z kolei powoduje, że mamy dodatkowy cel ich przetwarzania. Nie jest on związany bezpośrednio z zakupami, bo dana osoba nie musi zrobić u nas zakupów, czy zakładać konta.   Przekazywanie danych do państwa trzeciego może wystąpić pośrednio ze względu na narzędzia analityczne. Ważne! RODO nakłada obowiązek zawierania z każdym podmiotem przetwarzającym w naszym imieniu dane osobowych klientów umowy powierzenia przetwarzania danych. Umowa ta powinna m.in. określać przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora. RODO podaje też szereg dodatkowych zapisów, które taka umowa powinna zawierać. Brak takiej umowy stanowi naruszenie przepisów RODO. Zawarcie takiej umowy jest także w Państwa interesie – w razie kontroli na jej podstawie będą mogli Państwo wykazać zapewnienie należytej ochrony danych.   W razie potrzeby pomocy przy przygotowaniu takiej umowy lub weryfikacji obecnej pod kątem zgodności z RODO prosimy o informację i przygotujemy w tym zakresie odrębną wycenę.   Zwracamy uwagę na konieczność informowania w polityce prywatności o wtyczkach, skryptach i innych podobnych narzędziach, które pozwalają z jednej strony na pobranie danych (np. celem zalogowania przez konto w serwisie Facebook), a z drugiej strony wysyłają dane osobowe do dostawców tych wtyczek. W takim wypadku należy w polityce prywatności możliwie dokładnie wskazać dane tych dostawców, zakres i cel udostępnienia danych oraz odesłać do polityki prywatności takiego dostawcy, jeżeli jest dostępna.   Bardzo prosimy Państwa o analizę w tym zakresie (np. z informatykiem) i przesłanie nam wskazanych wyżej informacji celem ich zamieszczenia w polityce prywatności.   Poniżej zamieszczamy szersze uzasadnienie w tej sprawie, które w tym konkretnym przypadku dotyczy Facebooka, ale można je odnieść także do podobnie działających wtyczek.   Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-40/17 oraz opinią Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych umieszczając na stronie internetowej wtyczkę serwisu społecznościowego Facebook „Lubię to” dochodzi do przetwarzania danych osobowych i to zarówno przez sprzedawcę, jak i serwis Facebook. W związku z tym konieczne staje się m.in. dopełnienie obowiązku informacyjnego, czyli przekazanie zestawu informacji na temat administratora danych, celu przetwarzania, odbiorców danych etc. (obowiązek ten wynika z art. 13 RODO).     Stąd ten zapis w polityce prywatności. Szerzej piszemy o tym tutaj: https://prokonsumencki.pl/regulamin-sklepu-internetowego-4/korzystasz-z-wtyczek-spolecznosciowych-serwisu-facebook-np-przycisk-lubie-to-udostepnij-na-stronie-swojego-sklepu-lub-serwisu-koniecznie-zaktualizuj-polityke-prywatnosci/   Dodatkowo, w celu zachowania zasady przejrzystości zalecamy umieścić skróconą klauzulę informacyjną bezpośrednio przy wtyczce Facebooka na stronie sklepu (gwarantuje to, że osoba odwiedzająca stronę, uzyska informację na temat przetwarzania danych). Zdajemy sobie sprawę, że w wielu przypadkach dodanie takiej klauzuli może być problematyczne pod kątem technicznym, dlatego też zalecamy, aby umieścić informację w polityce prywatności, a przy wtyczce serwisu społecznościowego – w miarę możliwości technicznych.   Poniżej przesyłamy przykładową treść takiej klauzuli, w której znajduje się odesłanie do polityki prywatności (proszę pamiętać o podlinkowaniu polityki prywatności):   Ta strona korzysta z wtyczek serwisu społecznościowych serwisu Facebook. Oznacza to, że do Facebook Ireland Ltd. przekazywane są dane dotyczące zachowań na stronie sklepu, adresu IP czy identyfikatora używanej przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych, wraz z pełnymi danymi administratora i przysługującymi Ci prawami znajdziesz w polityce prywatności sklepu.   Niezależnie od kwestii wskazanych w poprzednim komentarzu dot. wtyczek społecznościowych proszę pamiętać także o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein przeciwko Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, w którym wskazano, że administrator fanpage na Facebooku jest również administratorem danych osobowych.   Zalecamy więc, aby również w tym przypadku dopełnić obowiązku informacyjnego, poprzez umieszczenie stosowanej informacji na fanpage (np. w części „Informacje” lub poprzez podanie dedykowanej strony).   W razie potrzeby pomocy przy przygotowaniu takiej klauzuli informacyjnej prosimy o kontakt.   RODO wymaga informowania o profilowaniu z wykorzystaniem danych osobowych (odrębna kwestia to profilowanie w ramach np. remarketingu – o tym piszemy przy plikach cookies). Profilowanie, o którym mowa w RODO, to sytuacje, gdy decyzja dot. danej osoby jest podejmowana na skutek zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. W takim wypadku mamy dodatkowe obowiązki informacyjne – musimy podać istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Na obecnym etapie stosowania przepisów RODO i braku jednoznacznych wytycznych w tym zakresie oraz decyzji organów bezpieczniej przyjąć, że podane działania sklepu mogą być uznane za profilowanie, o którym mowa w RODO – stąd zalecamy dodanie takiego punktu do polityki prywatności. Należy jednak w tym zakresie na bieżąco śledzić wytyczne organów i ich decyzje w zakresie stosowania RODO, co pozwoli w tym zakresie prawidłowo stosować przepisy.   W tym punkcie podaliśmy standardowe sposoby profilowania, które mogą wystąpić w sklepie internetowym.   Prosimy jednak o ich dokładne przejrzenie i informację zwrotną w razie zauważenia różnic w stosunku do Państwa sklepu internetowego. Następnie wprowadzimy te zmiany. Jest to bardzo istotne dla spełnienia w sposób prawidłowy obowiązków informacyjnych zgodnie z RODO. Proszę o weryfikację całego punktu i ew. informacją zwrotną w razie różnic – następnie dokonamy modyfikacji.   Jest to tzw. polityka cookies. W tym punkcie polityki prywatności powinniśmy podać cele używania plików Cookies i innych podobnych narzędzi w Państwa sklepie internetowym oraz wykorzystania narzędzi analitycznych.      Przy celach plików Cookies na żółto podaliśmy przykładowe cele stosowane w sklepach internetowych. W razie odrębności prosimy o informację.   Bardzo proszę o szczegółowe zapoznanie się z całą treścią niniejszego komentarza – jest to istotne w kontekście spełnienia obowiązków informacyjnych dot. stosowania plików cookies na stronie.   Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 1 października 2019 r. w sprawie Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV przeciwko Planet49 GmbH (C‑673/17), przepisy wskazanych wyżej aktów prawnych, w zakresie plików Cookies, należy intepretować w ten sposób, że administrator powinien poinformować odwiedzającego stronę m.in. o: (1) tożsamości administratora danych (to do tej pory nie budziło wątpliwości) (2) celach stosowania plików Cookies (to do tej pory nie budziło wątpliwości) (3) okresie funkcjonowania plików Cookies (to rzadko do tej pory podawana informacja, Trybunał zwrócił uwagę, że ta informacja jest jednak konieczna) oraz (4) wszelkich dodatkowych informacjach, takie jak informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych (czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp plików Cookies, które są wysyłane przez stronę internetową administratora - to rzadko do tej pory podawana informacja, Trybunał zwrócił uwagę, że ta informacja jest jednak konieczna), o ile, uwzględniając szczególne okoliczności, w których dane są gromadzone, takie dodatkowe informacje są niezbędne do zapewnienia rzetelnego przetwarzania danych w stosunku do osoby, której dane dotyczą.   Szerzej to orzeczenie i skutki tym związane omawiamy na naszym blogu – link poniżej, prosimy o uważną lekturę zarówno tego komentarza jak i wpisu na blogu:   https://prokonsumencki.pl/regulamin-sklepu-internetowego-4/zmiany-w-polityce-cookies-nowe-obowiazki-informacyjne-w-zakresie-stosowania-plikow-cookies/   Z powodów technicznych w zasadzie niemożliwe jest podanie wszystkich tych informacji w polityce prywatności i to tak aby były aktualne i w danym momencie odpowiadały rzeczywistości: ilość i rodzaj plików Cookies najczęściej zmienia się w zależności od tego, do której podstrony sklepu przejdziemy, a także od momentu, w którym strona została przez nas otwarta. W tym miejscu wskazujemy osobom korzystającym ze strony instrukcje samodzielnego sprawdzenia podstawowych informacji o plikach Cookies na Państwa stronie poprzez narzędzia najpopularniejszych przeglądarek internetowych.   Warto jednak wskazać, że tak naprawdę, zgodnie z powyżej wskazaną obowiązującą interpretacją, powinni Państwo przekazywać odwiedzającym Państwa stronę bardziej szczegółowe informacje o plikach Cookies – aktualne na dany moment.   Możemy wpisać tego typu informacje do polityki prywatności, natomiast wymagałoby to podania nam przez Państwa listy wszystkich plików Cookies wykorzystywanych na Państwa stronie, ich dostawców, celu stosowania (przykładowe cele wskazaliśmy w pkt. 7.3) i okresu przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego. Wówczas dodamy te informacje do polityki prywatności.   Alternatywnie, mogą Państwo skorzystać z narzędzi komercyjnych, które pozwalają osobom odwiedzającym stronę uzyskanie informacji o plikach Cookies na stronie w czasie rzeczywistym, a także zróżnicowania zgody udzielanej za pomocą kliknięcia przycisku na banerze informującym o Cookies. Jest to rozwiązanie rekomendowane przez nas.     Przykładowo, takie narządzie jest dostępne tutaj: https://www.cookiebot.com/en/:         Jak widać na zrzucie ekranu, tego typu narzędzia umożliwiają udzielenie zgody na pliki Cookies spełniającej wymogi, o których mowa w powyższym wyroku, a także udzielenie szczegółowej informacji o plikach Cookies w czasie rzeczywistym bez konieczności częstego modyfikowania polityki prywatności. Zaznaczamy również, że nie jest to strona powiązana z nami (dotyczy to również stron wymienionych w pkt. 7.4.6), natomiast oferuje ona jedno z przykładowych rozwiązań ułatwiających spełnienie co do plików Cookies obowiązków informacyjnych oraz w zakresie udzielenia świadomej zgody.     Dodatkowo w orzeczeniu, o którym mowa na wstępie wskazano, że zgoda na stosowanie plików Cookies nie jest ważna, jeżeli przechowywanie informacji lub dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej, za pośrednictwem plików Cookies, zostały zaakceptowane za pomocą domyślnie zaznaczonego okienka wyboru, którego zaznaczenie użytkownik ten musi usunąć, aby odmówić udzielenia zgody. Zatem to zgoda powinna być udzielona aktywnie, a nie należy wymagać aktywności przy cofnięciu zgody.           Prosimy o weryfikacje tego punktu dot. narzędzi analitycznych i w razie różnic lub braku ich stosowania prosimy o informację zwrotną i wprowadzimy modyfikacje. Prosimy także o weryfikację i ew. uzupełnienie zakresu danych wskazanych w końcowej części tego punktu.

pixel